Paweł Dąbrowski

Wycena nieruchomości – to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości rynkowej i odtworzeniowej nieruchomości, ustalenia wartości katastralnej, jak również określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach. Sporządzam wyceny m.in.:

Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej, w związku z tym, określa się ją dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. Dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne określa się wartość odtworzeniową nieruchomości która jest kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, jak również mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich, w zależności od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości. Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy.

Każda wycena nieruchomości sporządzana jest w ściśle określonym celu. Cel wyceny wpływa na dobór metody oraz techniki, według których sporządzany jest operat szacunkowy. O celu wyceny decyduje zamawiający operat szacunkowy.

PRZYKŁADOWE CELE WYCENY

Operat szacunkowy

Operat  szacunkowy jest autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Zgodnie z art. 156.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń a także wyniku końcowego. W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:

W operacie szacunkowym zamieszcza się także stosowne klauzule wskazujące na szczególne okoliczności dotyczące wyceny nieruchomości.

Koszt wyceny

Koszt sporządzenia wyceny jest zależny od wielu czynników. Zależy m.in. od stopnia złożoności wyceny, nakładu pracy, dostępności danych, terminu wykonania, charakteru, a także rodzaju nieruchomości. Ustalany jest każdorazowo indywidualnie.

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Paweł Dąbrowski ©. All rights reserved.