Paweł Dąbrowski

Administratorem danych osobowych jest Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Paweł Dąbrowski.

Podstawą prawną zebrania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe zebrane zostaną w celu nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług wyceny nieruchomości.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do przedstawienia oferty na wycenę nieruchomości lub do czasu uzyskania przez administratora informacji o odstąpieniu przez Pana/Panią od zamiaru zawarcia umowy. W przypadku zawarcia umowy dane przetwarzane będą dalej w celu wykonania usługi, o czym odrębnie Pana/Panią poinformujemy.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, jak również prawo do żądania od administratora sprostowania tych danych, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem:

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.